VIII Krajowy Zjazd TMLiKPW

W dniach 23-25 września 2016 r. we Wrocławiu odbył się kolejny Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prawie dokładnie w 28. rocznicę Zjazdu założycielskiego, który odbył się 22 września 1988 r. Zjazd otworzył Prezes Zarządu Głównego Andrzej Kaminski. Uroczyście wprowadzono sztandar Towarzystwa i odśpiewano pieśń-hymn „W dzień deszczowy i ponury”, po czym Prezes powitał przybyłych na Zjazd delegatów i gości. Szczególnie gorąco witany był Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie Emil Legowicz. Wśród gości byli także: Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Członek Honorowy Towarzystwa Zbigniew Grata oraz znany aktor scen krakowskich Wojciech Habela. Prezes Kamiński odczytał list prof. Remigiusza Węgrzynowskiego, byłego prezesa Oddziału TMLiPKPW w Szczecinie, obecnie Członka Honorowego Towarzystwa, skierowany do uczestników Zjazdu. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków Zarządu Głównego i zasłużonych Kresowian.

Po powitaniu głos zabrał Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak i przedstawił multimedialną prezentację Muzeum Kresów, które chciałby utworzyć w Brzegu. Autorem prezentacji jest architekt Mirosław Nizio, współtwórca projektu Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Władze Brzegu wystąpiły już z wnioskiem do Ministra Kultury o wsparcie finansowe i włączenie się do działań na rzecz utworzenia Muzeum. Burmistrz Wrębiak zwrócił się do zebranych z prośbą o poparcie tej inicjatywy. Zebrani przez aklamację podjęli uchwałę popierającą starania Burmistrza Brzegu w celu utworzenia w Brzegu Muzeum Kresów.

Głos zabrał Emil Legowicz, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie, który w gorących słowach dziękował za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę oraz wspieranie działań i inicjatyw Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a także za udział przedstawicieli TMLiKPW w uroczystościach organizowanych we Lwowie. Ten kontakt dla Polaków żyjących na dawnych Kresach jest bardzo ważny. Prezes Legowicz w ramach podziękowania wręczył dyplomy uznania prezesowi Andrzejowi Kaminskiemu i wiceprezes Danucie Śliwińskiej, a członkom Zarządu Głównego: Jolancie Kołodziejskiej, Leszkowi Mulce, Zygmuntowi Muszyńskiemu i Janowi Tarnowskiemu złote odznaki za zasługi dla TKPZL.

Członek Honorowy TMLiKPW Zbigniew Grata opowiedział o swojej wieloletniej działalności w Towarzystwie. Pozdrowienia i życzenia owocnych obrad w imieniu Członka Honorowego Towarzystwa Stanisława Chołojdy przekazała Prezes Oddziału w Tychach Janina Półtorak.

Po części wstępnej rozpoczęły się obrady, które prowadzili: Danuta Śliwińska i Janusz Sekulski. Natomiast sekretarzami i zarazem protokolantami byli: Jolanta Kołodziejska i Janina Półtorak.

Na początku przewodnicząca Zjazdu Danuta Śliwińska przedstawiła propozycję Programu Zjazdu oraz projekt Regulaminu Obrad, które zostały przyjęte jednogłośnie bez poprawek. Poinformowała również, że Zarząd Główny na ostatnim swoim posiedzeniu podjął uchwałę o zmniejszeniu ilości członków Zarządu w tej kadencji z 19 do 15.

Prezes Andrzej Kaminski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego TMLiKPW w minionej kadencji 2012-2016, a pozostałe sprawozdania przedstawili:

  • Finansowe – skarbnik Leszek Mulka,
  • Z pracy Oddziałów i Klubów – wiceprezes Danuta Śliwińska,
  • Głównej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Maria Szparadowska,
  • Głównego Sądu Koleżeńskiego – przewodnicząca Danuta Dąbrowska.

W kolejnym punkcie obrad omawiano propozycje zmian do Statutu TMLiKPW, a po przerwie obiadowej z krótkim, ale pięknym recitalem pt. „Lwowskie krajobrazy serdeczne” wystąpił znany aktor scen krakowskich Wojciech Habela. Przedstawiając się powiedział o sobie: „…aktor – syn Lwowiaków, Lwowiak z konieczności urodzony w Krakowie”.

Po występie kontynuowano dyskusję nad sprawozdaniami oraz programem działań w przyszłej kadencji, a po zakończeniu dyskusji, na wniosek Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej Marii Szparadowskiej, Zjazd podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu TMLiKPW.

W dalszej części obrad przystąpiono do wyborów władz Towarzystwa. Do Zarządu Głównego zgłoszono 25 kandydatów, a do Głównej Komisji Rewizyjnej i do Głównego Sądu Koleżeńskiego po 5 kandydatów.

Pierwszy dzień Zjazdu zakończono spotkaniem towarzyskim na uroczystej kolacji, którą wierszami, anegdotami i lwowskimi piosenkami urozmaicał Wojciech Habela. Uczestnicy biesiady świetnie się bawili i wspólnie z Panem Wojciechem śpiewali.

W drugim dniu obrad kontynuowano dyskusję nad przyszłym programem działania Zarządu Głównego TMLiKPW w kadencji 2016-2020. Zebrani przedstawiali swoje pomysły i ciekawe propozycje, a także doświadczenia świadczące o dużym zaangażowaniu oddziałów i klubów, które realizowały, w miarę swoich możliwości, wiele trudnych przedsięwzięć. Należy tu wymienić przede wszystkim pomoc finansową i materialną udzielaną Rodakom na Kresach, renowację grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim we Lwowie oraz innych polskich cmentarzach na Kresach. Odnawianie nagrobków zasłużonych Lwowian i Kresowian, odnalezionych na cmentarzach w Polsce, a także popularyzowanie we wszelkich możliwych formach wiedzy o Lwowie i Kresach.

Po zakończeniu dyskusji Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów i ukonstytuowały się nowo wybrane władze Towarzystwa, któremu nadal będzie przewodniczył dotychczasowy Prezes zarządu Głównego Andrzej Kaminski.

Delegaci zgłosili wiele wniosków i propozycji dotyczących działalności Towarzystwa i pracy Zarządu Głównego w przyszłej kadencji. Na zakończenie obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt Uchwały Zjazdowej, która została przyjęta przez Delegatów i będzie stanowić wytyczne do działalności Zarządu Głównego TMLiKPW w nowej kadencji 2016-2020.

Główne kierunki działania na kadencję 2016-2020 oraz Plan Pracy Zarządu Głównego na rok 2017 będą opublikowane w „Wiadomościach” Zarządu Głównego.

Zjazdowi towarzyszyła ciekawa wystawa ze zbiorów Zdzisława Piwki pt. „Lwów w dokumentach”, prezentująca stare dokumenty i pocztówki, medale i odznaki ze Lwowa i okolic, pochodzące z lat 1920-1945. Na specjalnym stoisku można było nabyć wydawnictwa o tematyce kresowej oraz inne kresowe pamiątki. Szczególnym wzięciem cieszył się pięknie wydany „Lwowski Biuletyn Informacyjny” przywieziony z Warszawy , wydany przez Oddział Stołeczny TMLiKPW.

Uroczyste wyprowadzenie sztandaru i odśpiewanie „Roty” zakończyło VIII Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu.