Apel Wojewody do mieszkańców Dolnego Śląska

Akcja symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych.

W związku  ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu prof. Krzysztof Kawalec, ogłaszają akcję symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych pochowanych na terenie Dolnego Śląska.

Akcja jest rozłożona na lata 2018 – 2021. W pierwszej kolejności zostaną uhonorowani bohaterowie  walk  związanych  z  odzyskaniem  przez  Polskę  niepodległości  w  1918 r. Groby  zostaną  oznaczone  specjalnym  insygnium.

W listopadzie 2018 r. oznakowane zostaną miejsca pochówku uczestników walk związanych
z tworzeniem państwa polskiego: Legionistów, Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich, Powstańców  Śląskich  i  Wielkopolskich  oraz  uczestników  wojny  polsko-bolszewickiej.

Prosimy lwowian i kresowian z terenu Dolnego Śląska o zgłaszanie miejsc pochówku osób, które kwalifikują się do oznakowania, szczególnie Obrońców Lwowa i Kresów  Wschodnich.

Specjalny „Kwestionariusz zgłoszeniowy„. Merytoryczne wsparcie zapewnia Instytut Pamięci Narodowej.

Informacje i dokumenty potwierdzające udział zmarłych w wydarzeniach historycznych należy wysłać drogą pocztową na adres pocztową na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50 – 153 Wrocław
ul. Powstańców Warszawy 1
z dopiskiem „Biuro Wojewody”
albo pocztą elektroniczną na adres:  ocalamy@duw.pl

Z ramienia Wojewody Dolnośląskiego akcją zajmuje się Damian Mrozek, nr tel. 71-340-65-65,
a  ze  strony  Instytutu  Pamięci  Narodowej  Wojciech  Trębacz,  tel. 71-326-97-35.

Zarząd Główny
T M L i K P W