Kaplica Boimów we Lwowie

Kaplica Boimów we Lwowie

Kaplica Boimów we Lwowie, na dawnym cmentarzu katedralnym.